متریال:آلومینیوم 
آلیاژ : 6063 ایرالکو
رنگ : نقره ایی
طول :6 متر
وزن متر طول :6.75