آلیاژ : 6063 ایرالکو
رنگ : نقره ایی
طول :6 متر
وزن  طول :8.52