متریال:آلومینیوم 
رنگ : نقره ایی
طول :6 متر
وزن  شاخه :7.2