ریل پایه موتور کوچک

ریل پایه موتور متوسط

ریل پایه موتور بزرگ

متریال:آلومینیوم 
رنگ : نقره ایی
طول :6 متر
وزن شاخه :
کوچک:5.5
متوسط:10.7
بزرگ:20.15